[GotoFrame (1)]
[GotoFrame (4)]
[GotoFrame (8)]

*<EMBED>タグオプションにSWLIVECONNECT="true"は必須(FLASH 3以上の場合)